Gezicht op

Nederlands

 
 
Id = 1642246996
 
Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Algemene verkoopvoorwaarden van: Menno van der Weerd

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de koper;
De koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de koper, natuurlijk persoon, of die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en de koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Menno van der Weerd zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Menno van der Weerd worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Menno van der Weerd worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Menno van der Weerd ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de koper die voortvloeien uit de wet.

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Menno van der Weerd zijn vrijblijvend en Menno van der Weerd behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Menno van der Weerd. Menno van der Weerd is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Menno van der Weerd dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Bezorging
Alle artikelen van Menno van der Weerd zijn doorgaans binnen 21 werkdagen leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel van Menno van der Weerd tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval houdt Menno van der Weerd uw bestelling aan. De door Menno van der Weerd opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u of af te halen zijn. Oningelijste en niet opgespannen artikelen van Menno van der Weerd worden in stevige kartonnen kokers/dozen verstuurd. In geval van schade tijdens transport kunnen artikelen van Menno van der Weerd vervangen worden, mits u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengt binnen zeven (7) werkdagen na de verzending.

Artikel 6. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Europese Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien Menno van der Weerd zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Menno van der Weerd om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Menno van der Weerd gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Menno van der Weerd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Menno van der Weerd verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en auteursrechten welke rusten op de door Menno van der Weerd geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Menno van der Weerd garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (al dan niet ongeschreven) intellectueel of auteursrechtelijk eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Menno van der Weerd daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Menno van der Weerd de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten (exclusief verzendkosten), dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Menno van der Weerd dan wel tussen Menno van der Weerd en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Menno van der Weerd, is Menno van der Weerd niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Menno van der Weerd. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 11. Menno van der Weerd respecteert en beschermt uw privacy
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. Menno van der Weerd beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Menno van der Weerd verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. Menno van der Weerd zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Menno van der Weerd ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Menno van der Weerd gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder “overmacht” wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Menno van der Weerd kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 13. Diversen
Indien u aan Menno van der Weerd schriftelijk opgave doet van een adres, is Menno van der Weerd gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Menno van der Weerd schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Menno van der Weerd gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Menno van der Weerd deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Menno van der Weerd in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Menno van der Weerd vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Menno van der Weerd is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Menno van der Weerd is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van Menno van der Weerd. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid: Menno van der Weerd kan niet waarborgen dat de website van Menno van der Weerd ononderbroken of foutloos zal functioneren. Kleine afwijkingen in formaat en kleur van de geleverde producten kunnen voorkomen en worden door koper geaccepteerd.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
 
 
EUR28915.00
 
 
 
 
Gezicht Op | Menno van der Weerd © | Vlak 4 | 3311 AT Dordrecht | 0614338060 | info@gezichtop.nl